Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου AIRUSE LIFE (LIFE11 ENV / ES / 584) που παρέχει μια επίκαιρη συλλογή μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο αστικό περιβάλλον

Το έργο AIRUSE παρήγαγε την πρώτη εναρμονισμένη βάση δεδομένων συγκεντρώσεων και πηγών των PM10 και PM2.5 για τις πόλεις της Νότιας Ευρώπης λαμβάνοντας υπόψη ένα έτος (2013) και πέντε πόλεις: Βαρκελώνη (Ισπανία), Πόρτο (Πορτογαλία), Φλωρεντία και Μιλάνο (Ιταλία) , και την Αθήνα (Ελλάδα). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εναρμόνιση τόσο των πρωτοκόλλων δειγματοληψίας όσο και των αναλύσεων. Τα 1047 δείγματα PM10 και 1116 PM2.5 συλλέχθηκαν ταυτόχρονα στις 5 πόλεις και αναλύθηκαν για προσδιορισμό της χημικής τους σύστασης. Μια λεπτομερής ανάλυση των τάσεων αναφορικά με την ποιότητα του αέρα και τα δεδομένα εκπομπών για την Ισπανία παρουσιάζεται επίσης προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Λήψη

Τα έργα κατασκευής και κατεδάφισης αποτελούν σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις αστικές περιοχές. Ως εκ τούτου, πολλές χώρες έχουν θεσπίσει περισσότερο ή λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς αναφορικά με το χειρισμό και τη μεταφορά οικοδομικού υλικού, καθώς και κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες κατασκευής και κατεδάφισης. Χώρες όπως οι Κάτω Χώρες δίνουν μεγάλη σημασία στην επίδραση στην ατμόσφαιρα των εκπομπών από δημόσια έργα πριν από την παροχή περιβαλλοντικής άδειας σε συγκεκριμένα έργα (κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ορισμένων έργων υποδομής). Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης δεν αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικές τέτοιου είδους εκπομπές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπομπές κατά την κατασκευή μπορεί να είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Αν και αυτές οι εκπομπές είναι προσωρινές, συμβάλλουν στην τοπική αύξηση των εκπομπών. Ο αντίκτυπός τους μπορεί να μειωθεί σημαντικά με λεπτομερή σχεδιασμό και ορθές πρακτικές διαχείρισης. Λήψη

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια ποιοτική εκτίμηση του βαθμού εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) όσον αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές ΡΜ, εστιάζοντας στις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο στην αύξηση των επιπέδων των πρωτογενών ΑΣ, και στην ποσοτικοποίηση με βάση τα δεδομένα Ε-ΜΕΜΡ των προδρόμων μορίων του δευτερογενούς αερολύματος και των ιχνηθετών για τις βιομηχανικές εκπομπές. Οι προϋπάρχουσες στρατηγικές μετριασμού έχουν αναθεωρηθεί και προσαρμοσθεί στις προσδιορισμένες βιομηχανικές πηγές εκπομπών. Επιπλέον, το περιεχόμενο αυτού του τεχνικού οδηγού έχει επεκταθεί προκειμένου να περιλαμβάνονται οι ναυτιλιακές και οι λιμενικές δραστηριότητες (εκφόρτωση και φόρτωση στερεών φορτίων, μεταφορά και αποθήκευση). Ο παρών οδηγός δεν ισχυρίζεται ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κατάλογο μέτρων μετριασμού για εκπομπές από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες, αλλά πως παρέχει επισκόπηση των μέτρων ή / και ορθών πρακτικών για κάθε επιλεγμένη δραστηριότητα, προκειμένου να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των σχετιζόμενων με αυτές πηγών. Λήψη

“Λόγω της διαφοράς στις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας, τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σκόνης οδοστρώματος μπορεί να διαφέρουν από τη μια περιοχή στην άλλη. Τα μέτρα στοχεύουν στην αποτροπή της εκπομπής (π.χ. μείωση της ταχύτητας του οχήματος), στην απομάκρυνση ή την δέσμευση των σωματιδίων που έχουν ήδη εναποτεθεί στο οδόστρωμα. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των μέτρων για τον μετριασμό των εκπομπών σκόνης οδοστρώματος στη Νότια Ευρώπη, βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις στοχευμένες δοκιμές πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου AIRUSE LIFE +.” Λήψη

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ορισμένες περιοχές της Νότιας Ευρώπης έχουν απαράδεκτη ποιότητα του αέρα λόγω της καύσης ξύλου για οικιακή θέρμανση. Κατά την ιδανική καύση, η καύση ξύλου παράγει μόνο διοξείδιο του άνθρακα, στάχτη και νερό. Ωστόσο, το αναποτελεσματικό κάψιμο οδηγεί σε υψηλές εκπομπές καπνού που περιέχουν ρύπους, όπως μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις και σωματίδια (ΑΣ). Τα σωματίδια που προκύπτουν ενσωματώνουν διάφορα τοξικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των καρκινογόνων ή / και μεταλλαξιογόνων ενώσεων, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH). Τα σωματίδια καπνού φαίνεται να επηρεάζουν τους φυσιολογικούς παράγοντες, όπως η φλεγμονή και η πήξη του αίματος, που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Οι επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από τα σωματίδια εξαρτώνται από τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. Η μειωμένη ορατότητα και οι έντονες οσμές είναι άλλα φαινόμενα που προκύπτουν από τον καπνό που δημιουργείται από την αναποτελεσματική καύση ξύλου. Η κατανόηση των ιδιοτήτων των καυσόξυλων, του τρόπου της καύσης ξύλου και της τεχνολογίας καύσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών από την πηγή αυτή. Λήψη

Οι κύριες ανθρωπογενείς πηγές αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις της νότιας Ευρώπης είναι η κυκλοφορία, η καύση βιομάζας και οι εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές στις παράκτιες περιοχές. Μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής έχουν επιδεινώσει τις εκπομπές από την κυκλοφορία και τη θέρμανση κατοικιών, ενώ οι ναυτιλιακές εκπομπές παραμένουν ανεπαρκώς ελεγχόμενες. Για τις οδικές μεταφορές, οι εκπομπές NOx από οχήματα καύσης πετρελαίου κίνησης πρέπει να ελέγχονται καλύτερα υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης και για όλα τα αυτοκίνητα τα επίσημα δεδομένα CO2 πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα. Τα καλύτερα οχήματα για χαμηλές εκπομπές κατά τη χρήση είναι ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα με μικρές μηχανές εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν έμμεσες εκπομπές κατά τη λειτουργία των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ αυτά είναι ενεργειακά αποδοτικά μόνο υπό συνθήκες οδήγησης σε αστικές περιοχές. Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα πρέπει να στοχεύσουν στην προώθηση αυτών των οχημάτων και όχι εκείνων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο εγγύς μέλλον, ένα σύστημα οικολογικής σήμανσης των οχημάτων που επικεντρώνεται στις εκπομπές καυσαερίων ΑΣ, NOx και του διοξειδίου του CO2 μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις. Λήψη

Εν ολίγοις, η χρήση των δεικτών EQUA θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις και τις πόλεις να στοχοποιούν μόνο τα οχήματα με υψηλές πραγματικές εκπομπές, ελαχιστοποιώντας το ιδιωτικό και δημόσιο κόστος. Κάθε σύστημα που βασίζεται μόνο στα επίσημα πρότυπα Euro θα είναι δαπανηρότερο και λιγότερο αποτελεσματικό. Το σύστημα Index EQUA υπάρχει ήδη και μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα. Έχει σχεδιαστεί με βάση την εμπειρία που έχει προκύψει από την χρήση άλλων συστημάτων οικολογικής σήμανσης, είναι απλό, ακριβές και καθοδηγεί την δράση. Ο αριθμός των αυτοκινήτων μπορεί να κλιμακωθεί ομαλά, διατηρώντας παράλληλα την τήρηση του τυποποιημένου πρωτοκόλλου δοκιμών, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη της αγοράς. Η απλή δημοσίευση της οικολογικής σήμανσης των οχημάτων θα έχει μέτρια επίδραση στη δράση, αλλά σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις κατά την αγορά του οχήματος, παρέχετε η δυνατότητα να αλλάξει σημαντικά τη συμπεριφορά του κατασκευαστή και του καταναλωτή.
Λήψη